Quedar-se enrere en clau territorial? Avenços en el projecte EXIT

Quedar-se enrere en clau territorial?

La importància de les desigualtats i la seva dimensió territorial ha esdevingut cada cop més prominent en debats acadèmics i discursos polítics. Aquesta qüestió va guanyar una atenció particular després de la votació del Brexit i l’elecció de Donald Trump el 2016. És en aquest context que, a finals del 2022, va iniciar-se el projecte EXIT: Exploring sustainable strategies to counteract territorial inequalities from an intersectional approach, finançat pel programa Horizon Europe. Aquesta recerca problematitza les desigualtats socioeconòmiques tot explorant les manifestacions, les causes i les implicacions d’aquestes en clau territorial.

El projecte, en el qual hi participen set universitats i quatre organitzacions de la societat civil d’un total de vuit països d’arreu d’Europa, està coordinat per l’European Social Research Unit del Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona, sota la direcció de la catedràtica Olga Jubany. Des d’una aproximació eminentment etnogràfica, la investigació explora la dimensio territorial de les desigualtats mitjançant la recerca qualitativa, quantitativa, i la recerca-acció, utilitzant un enfocament interdisciplinari i multisituat amb la participació activa de les comunitats locals.

En la primera etapa de recerca, EXIT ha aprofundit en els discursos al voltant del concepte anglosaxó “left-behind” – que s’aplicaria en referència  a espais ‘deixats enrere’ o ‘abandonats’ – i la seva relació amb altres conceptes utilitzats en contextos estatals i locals, les polítiques públiques i els discursos polítics. Amb aquests fonaments s’ha generat una cartografia de les múltiples definicions de les desigualtats en clau territorial en vuit contextos nacionals, generant resultats que contribueixen a la reavaluació del marc conceptual de la desigualtat territorial i estableixen les bases per a la resta de la investigació.

Des d’aquest enfocament crític, la investigació ha generat unes directrius sobre els usos i les pràctiques del concepte “left-behind” orientades a creadors de continguts en línia, mitjans de comunicació, responsables polítics i comunitats de veïns, entre d’altres. Aquestes directrius també pretenen orientar a les parts interessades en com evitar la sobreexposició i la victimització de llocs i comunitats concretes, a més a més de generar interès pel debat sobre les desigualtats territorials, oferint eines per emmarcar el concepte esmentat amb més precisió (disponibles a la web del projecte). Amb aquests primers resultats es pretén estimular alhora les parts interessades en el terme “left-behind” més enllà del context anglosaxó, explorant les seves eventuals aplicacions a escala estatal i deconstruint els estereotips i les percepcions que poden desviar l’atenció dels reptes reals que afronten les àrees així considerades.

En aquest moment el projecte EXIT està a punt d’inicar el treball de camp en 17 casos d’estudi que han estat seleccionats durant la primera fase de la investigació. A través d’aquesta recerca etnogràfica, es pretén explorar d’una manera crítica la naturalesa multifacètica de les desigualtats i la seva dimensió territorial, examinant com són percebudes, experimentades i negocides pels diferents actors socials.